Acte necesare evaluarii

Pentru proprietăţi imobiliare

 • Acte de proprietate
  • Contract de vânzare-cumpărare
  • Contract de vânzare-cumpărare cu garanţie ipotecară
  • Contract de concesiune
  • Titlu de proprietate
  • Contract de donaţie
  • Sentinţă civilă

*Actele susmenţionate se folosesc în funcţie de modalitatea de dobândire a proprietăţii

 • Autorizaţie de construire
 • Certificat de urbanism
 • Încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciară
 • Contract de ipotecă
 • Documentaţie cadastrală sau Planuri ale proprietăţii: memoriu tehnic, plan de amplasament, fişa corpului de proprietate, plan de situaţie, plan de încadrare în zonă
 • Relevee
 • Proces verbal de constatare
 • Listă de inventar/Lista mijloacelor fixe (imobilele ce fac obiectul evaluării)
 • Adresa de solicitare evaluare
 • Certificat înmatriculare societate comercială;
 • Carte identitate împuternicit legal, proprietar;
 • Date de identificare ale beneficiarului raportului de evaluare.

Pentru bunuri mobile

 • Act de proprietate/provenienţă
 • Cartea de identitate în cazul mijloacelor de transport
 • Certificatul de înmatriculare în cazul mijloacelor de transport
 • Poliţa de asigurare valabilă la data evaluării
 • Cartea tehnică a echipamentelor şi utilajelor
 • Facturi fiscale
 • Invoice sau factură proformă
 • Certificat de provenienţă în cazul bunurilor mobile importate
 • Arhiva electronică de garanţii reale mobiliare
 • Contract de gaj
 • Balanţa de verificare sau fişe analitice ale bunurilor (din contabilitate, preluate la o dată cât mai recentă)
 • Notă de constatare reparaţii/Contract de reaparaţii/Deviz estimativ de reparaţii
 • Lista mijloacelor fixe (doar bunurile ce fac obiectul evaluării)
 • Proces verbal de constatare
 • Lista de inventar
 • Adresa de solicitare evaluare
 • Certificat înmatriculare societate comercială;
 • Carte identitate împuternicit legal, proprietar;
 • Date de identificare ale beneficiarului raportului de evaluare.

*Documentele necesare întocmirii rapoartelor de evaluare se vor preda în copii.